Hiding from Monday like ?

Hiding from Monday like ? via Instagram http://bit.ly/2FsHGgh